Проекти

Част от проектите, които нашият екип е изградил с професионализъм:

 • „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – “ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора; Възложител МРРБ
 • СПСОВ Кубратово: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни; Възложител „Софийска вода“АД
 • Преустройство и разширение на предприятие за съставки за хранително-вкусовата промишленост, гр.Перник; Възложител „Пуратос“
 • „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана“
 • „ПГХ Чирен – подмяна на тръби на закрит цикъл на ГМК”; Възложител "Булгартрансгаз"ЕАД
 • Вътрешно преустройство на производствени помещения за приборостроене на ЛЕМ България; Възложител ЛЕМ България
 • Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води – работно проектиране и изграждане на пясъчно-чакълен филтър, 25 ЕЖ; Възложител "Булгартрансгаз"ЕАД
 • Технически и работен проект за реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Варна - Първи етап, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)
 • Технически и работен проект за реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) гр. Сливен, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)
 • Изработване тръжни документи за избор на изпълнител за строителство на ПСОВ и главен канализационен колектор за гр. Смолян по жълта книга на ФИДИК , Програма ИСПА.
 • Биологична ПСОВ към регионално депо Созопол – работен проект
 • Изготвяне на проекти към тръжна документация за локални ПСОВ към 6 регионални депа за ТБО - Севлиево, Русе, Силистра, Созопол, Монтана, Перник и Претоварна станция Китен - съвместно с фирма “Мегалит“ България & “COWI” Дания; Програма ИСПА.
 • Изготвяне на прединвестиционни и идейни проекти за тръжни документи за избор на строител по Жълта книга на ФИДИК за приоритетни пречиствателни станции за отпадъчни води – Севлиево, Ловеч и Смолян - съвместно с фирма GKW Германия; Програма ИСПА