Комплексни и частични услуги

Проектиране, управление на проекти, инвеститорски контрол, спесификация на оборудване.

АДРЕО ЕООД предлага  услуги, които могат да се изпълнят комплексно или частично: Подготовка на прединвестиционно проучване, идеен проект, технически проект, работен проект, съдействие при избор на оборудване, икономически и финансов анализ.

АДРЕО ЕООД изработва Програма за управление и оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).

Подготовка и проверка на технически спесификации към тръжни документи за избор на изпълнител за инфраструктурни проекти в сектор „Води“ (ВиК мрежи, ПСОВ, ПСПВ).

Консултантски услуги за организации и компании относно пречистване на води и ВиК системи.